Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Regulamin Konkursu „Foto zagadka”

27-11-2015

Regulamin Konkursu
„Foto zagadka”

§1

1. Organizatorem określonego w niniejszym Regulaminie Konkursu ” Foto zagadka” (zwanym dalej „Konkursem”) jest PR Inspiration, z siedzibą w Krakowie, 31-060 Kraków, Plac Wolnica 13/14, – wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 867 1627 115, (zwanym dalej: „Organizator”).
2. Fundatorem nagrody głównej jest Poznań City Center.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Centrum Handlowego Poznań City Center w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 2, w szczególności usługi towarów tam sprzedawanych (dalej zwana jako „Galeria”).
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie zdefiniowany niżej Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej <a>www.facebook.com/PoznanCityCenter</a>, pod hasłem: Regulamin konkursu ” Foto zagadka ”
6. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym nagrody za najlepszą czynność w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego. Fundator jest ‘przyrzekającym’ w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ k.c., (zwani dalej Uczestnikami). W Konkursie nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich, jednak taki Uczestnik przy odbiorze nagrody musi okazać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych zezwalających mu na uczestnictwo w Konkursie i odbiór nagrody.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatorów, pracownicy najemców znajdujących się w Poznań City Center (weryfikacja zgodnie z listą pracowników) oraz innych agencji reklamowych współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu jak również członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) Poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe w jak najkrótszym czasie
b) Spełniać warunki dotyczące uczestnictwa określone w §2 ust. 1. 2.
c) Zaakceptować Regulamin Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem, których Uczestnicy biorą udział w Konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą, których Uczestnik bierze udział w Konkursie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane maile.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody Uczestnikowi, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu poprzez naruszenie praw autorskich.

§3
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 23.11.2015 do odwołania.
2. Konkurs prowadzony jest dla Uczestników na stronie internetowej: <a>www.facebook.com/PoznanCityCenter</a> (dalej zwana jako „Portal”)
3. Czynności konkursowe polegają na udzieleniu poprawnej odpowiedz na pytanie w jak najkrótszym czasie – zgodnie z pkt §2 ust 4.
4. Spełnienie powyższych warunków umożliwia wygranie nagrody przewidzianej w Konkursie „Foto zagadka”.

§4
Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

1. Spośród wszystkich Uczestników konkursu Zwycięzcą zostanie ta osoba, która poprawnie odgadnie z jakiej witryny, sklepu pochodzi zdjęcie.
2. W przypadku gdy zwycięzcą okaże się osoba, która w danym miesiącu wygrała już bon o wartości 50 zł, nagroda zostanie przyznana osobie która udzieliła poprawnej odpowiedzi jako druga. W danym miesiącu jedna osoba może wygrać bon tylko raz.
3. Organizator Konkursu rozstrzyga wyniki Konkursu i ponosi odpowiedzialność względem uczestników z tego tytułu oraz w tym zakresie zwalnia Fundatorów z odpowiedzialności.
4. Informacja o Zwycięzcy, zawierająca imiona i nazwiska Uczestników (zgodne z podanymi przez Uczestników danymi podanymi dla rejestracji w serwisie Facebook.com) zostanie opublikowana na stronie <a>www.facebook.com/PoznanCityCenter</a> w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu („Zwycięzca”).

§5
Nagrody i sposób ich wydawania

1. Nagrody w Konkursie: Uczestnik, który poprawnie odpowie na pytanie w jak najkrótszym czasie otrzyma nagrodę główną – bon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie z którego pochodzi zdjęcie witryny.
2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000. nr 14, poz 176 z późniejszymi zmianami).
3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody, czy ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrodę należy odebrać osobiście w Punkcie Informacji na podstawie przygotowanej listy (zgodnej z loginem na portalu Facebook), w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.
5. Nagroda będzie wydana tylko i wyłącznie do rąk własnych Zwycięzcy. Nagroda nie może być odebrana przez członków rodziny ani osoby trzecie.
6. Podczas wydania nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy, legitymacja).
7. Otrzymanie nagrody Zwycięzca potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik Poznań City Center.
8. Organizator oraz Fundatorzy nagrody nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której nie zostali poinformowani lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.
9. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.
10. W przypadkach wykrytych działań, niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

§6
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator, PR Inspiration.
2. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną komisyjnie usunięte z systemu. Wobec doraźnego przechowywania danych w przedmiotowym przypadku znajduje odpowiednie zastosowanie art. 2 ust.3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, sprawozdawczością podatkową i księgową.
4. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Podanie danych przez osoby zakwalifikowane na listę Zwycięzców ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania ,prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Organizatora, bądź Koordynatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy: agnieszka@prinspiration.pl
6. Zwycięzca Konkursu zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla celów związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.

§7
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§8
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, systemu Uczestnika Konkursu, czy portalu Facebook.com.
3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie jest wymienione w zastrzeżeniach Organizatora, jako wymaganego do wzięcia udziału w konkursie, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika. Usuniecie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: agnieszka@prinspiration.pl
4. Informacji, o których mowa w ust. 3 Organizator udzieli jedynie w zakresie uznanym przez niego za niezbędny.
5. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres: agnieszka@prinspiration.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestniczenia w dyskusjach związanych z kwestiami proceduralnymi.
7. Wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą zawierać treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek. Zabrania się również umieszczania treści wulgarnych, przez co rozumie się: niewyszukane słownictwo, pornografię, przemoc i treści drastyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestników.
8. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika.
10. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
12. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
14. Organizator zastrzega następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Strony Internetowej: przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w wersji 7.0, FireFox co najmniej w wersji 2.0, Opera co najmniej w wersji 9.5, Safari w wersji co najmniej 2.0, Plugin Multimedialny Macromedia Flash 10 , komputer klasy PCIntel CoreDuo min. 2GHz, 1GB RAM, Windows w wersji minimum XP.

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU